Nieuwe circulaire omtrent het terugvragen van btw-tegoeden op de BTW r/c.

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies
Wat verandert er concreet?


Er zijn maandaangevers en kwartaalaangevers. Wat de maandaangevers betreft zullen zij vanaf nu niet meer kunnen genieten van enige tolerantie. Als men als maandelijks aangever meer dan 1485 euro tegoed heeft (tijdens het jaar, laatste maand bedraagt de grens 245 euro) dan zal men strikt op tijd moeten indienen voor de 20ste van de maand volgend op de maand van de aangifteperiode, wil men aanspraak maken op een teruggaaf. Sterker nog : alle maandaangiften van dat jaar moeten op tijd zijn geweest. Zoniet wordt een vraag tot terugbetaling geweigerd. 
Vooralsnog is dat voor de kwartaalaangevers niet aan de orde en gaat het enkel op voor de maandaangevers. Voor kwartaalaangevers zal een dagje te laat daar nog niet leiden tot het weigeren van een vraag tot teruggaaf.

Het valt evenwel te verwachten dat dit in de toekomst ook ooit wel eens niet meer het geval zal zijn… 
Een en ander veroorzaakte wat commotie daar de toepassingen van de FOD Financiën niet altijd even performant blijken te zijn. 
De minister verzekerde evenwel dat het de bedoeling is de ondernemingen en hun gemandateerden, zal vrijwaren van elk nadeel of ongemak, als een toepassing van de overheid tijdelijk uitvalt. 
In de praktijk zal de belastingplichtige of diens accountant dat uiteraard ook nog wel moeten kunnen bewijzen…het valt aan te raden printscreens te nemen als blijkt dat intervat nog maar eens kuren heeft…

Voor de volledigheid geven we mee dat er ook een bijzondere regeling bestaat voor maandaangevers waarbij men toch met lagere saldi tegoeden kan terugvragen. (245 euro, mits reeks voorwaarden)
Nu is er een bijkomende mogelijkheid gecreëerd voor starters om btw-tegoeden maandelijks terug te krijgen. Ze moeten dan wel meteen starten met maandaangiften. En ze kunnen 24 maanden van deze gunstmaatregel genieten.
Het tegoed dient slechts 245 euro per maand te bedragen.
Tot slot informeren we u ook aangaande btw-tegoeden op een rekening-courant. Als dit tegoed een hele tijd niet teruggevraagd wordt, dan houdt dat ook risico's in.
Allicht is het herkenbaar: “we vragen het tegoed niet terug hoor, want dan lokken we een teruggaafcontrole btw uit…” Weet dan, dat dit ook niet altijd de juiste weg is. Veel mensen weten immers niet dat er daar verjaartermijnen mee gemoeid zijn!
In zijn commentaar stelt de fiscus dat de vordering tot teruggaaf van het btw-tegoed dat voortvloeit uit de periodieke btw-aangifte, ontstaat op het tijdstip waarop die aangifte is ingediend. In die redenering verjaart de verplichte terugbetaling van het tegoed, en wel op het einde van het derde jaar na het jaar waarin die aangifte is ingediend. De fiscus is in zo’n zaak zowel in eerste aanleg als in het hof van beroep teruggefloten door de rechter. De rechter stelde dat een opname van het tegoed op het document van de btw-rc een schuldherkenning was en dat dit de verjaring stuitte.
De administratie overweegt echter nog naar Cassatie te gaan. Het blijft dus opletten met tegoeden die zéér lang blijven staan op de rekening-courant.

Thesora, SG 21/2/2020

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Stef Govaert.

  +32 (0)2/569 38 38